2022 Yılı Pratik Bilgiler

2022 YILI PRATİK BİLGİLER

 

1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (533 nolu VUK Genel Tebliği R.G.27.11.2021/31672 Sayı)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilmiştir.

2-2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (317 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 89 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhur Başkanı Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

193 sayılı Kanunun mükerrer 123 üncü maddesi hükmü uyarınca, aynı Kanunun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31, 40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve 2021 yılında uygulanan had ve tutarlar 27/11/2021 tarihli ve 31672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:533) ile 2021 yılı için % 36,20 (otuz altı virgül yirmi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenerek 2022 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

3- İNTERNET VE BENZERİ ELEKTRONİK ORTAMLAR ÜZERİNDEN YAPILAN SATIŞLARDA MUAFİYET

193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden yapılan satış hasılatında muafiyet tutarı 320.000 TL olarak tespit edilmiştir.

4-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2022 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 9.500.- TL olarak tespit edilmiştir.

5-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2022 takvim yılında uygulanmak üzere 34,00 TL olarak tespit edilmiştir.

6-İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAAT (193 SAYILI KANUN MADDE 23)

2022 yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 17 TL

7-KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN BİNEK OTOMOBİLLERİNİN HER BİRİNE İLİŞKİN AYLIK KİRA BEDELİ İLE ARAÇLARIN İKTİSABINDA ÖDENEN VE GİDER YAZILABİLECEK ÖTV KDV TUTARI (193 SAYILI KANUN MADDE 40/1)

2022 yılında uygulanmak üzere , ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler; Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 8.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 200.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

8-VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE AMORTİSMAN OLARAK İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK TAŞIT MALİYETLERİ(193 SAYILI KANUN MADDE 40/7)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 230.000 Türk lirasını , söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 430.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir

9-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI 

2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 3.800 TL olarak tespit edilmiştir.

10-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2022 YILI TARİFESİ

 

32.000 TL’ye kadar 

15%

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası 

20%

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası 

27%

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası 

35%

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası 

40%


11-VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİ İNDİRİMİ (193 SAYILI KANUN MÜKERRER 121)

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 2.000.000 TL’dan fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez

12-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (GVK 317 nolu Tebliğ)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin 2022 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 58.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

13-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 534 Nolu Tebliğ)

1- Yıllık

 

– Alımları tutarı                                                        

400.000,00 TL

– Satışları tutarı                                                            

570.000,00 TL

2- Gayrisafi iş hasılatı

200.000,00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

400.000,00 TL

 

14-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (317 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2022 takvim yılı için 25.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

15-2022 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(317 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

2.000,00 TL

2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

   1.170,00 TL

3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

   500,00 TL

 

16-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Kullanma Mecburiyeti (VUK 534 No’lu Tebliğ)

2.000,00 TL

Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 534 No’lu Tebliğ)

2.000,00 TL

 

17-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (53 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 

İvazsız 

İntikallerde

İntikallerde

İlk                            500.000 TL için

1

10

Sonra gelen          1.200.000 TL için

3

15

Sonra gelen           2.500.000 TL için

5

20

Sonra gelen           4.900.000 TL için

7

25

Matrahın                9.100.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

18- 2022 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(17.12.2021 Tarih, 31692 sayılı RG yayımlanan 16.12.2021 tarih 2021/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2022-31.12.2022)    (Günlük: TL)

    166,80 TL

 Aylık                                                                                                                5.004,00 TL

 

19-2022 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2022 – 31.12.2022)                        

 5.004,00 TL

Tavan (01.01.2022–  31.12.2022)

37.530,00 TL

 

20-2022 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI 

01-01-2022/ 30-06-2022  DÖNEMİ:

               10.848,59   TL

 

21-2022 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (66 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

21 Aralık 2021  tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 66 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2022 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1.89

Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9.48

Tahkinameler ve sulhnameler

Binde 9,48

Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1.89

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1.89

 

2022 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar

1- Bilançolar    

102,00 TL

2- Gelir Tabloları 

48,70 TL

3- İşletme hesabı özetleri    

48,70 TL

 

2022 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

Binde 7,59

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

Binde 7,59

 

2022 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

132,30 TL

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

176,70 TL

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

87,30 TL

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

  87,30 TL

5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

87,30 TL

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

64,80 TL

 

22-2022 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER) (5510 MADDE 80)

01.01.2022-31.12.2022  

-1 çocuk için         (5.004,00 * %2)       =   100,08 TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı        (5.004,00 * %10)      =   500,40 TL

23-ENGELLİ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU (4857 MADDE 30)

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Engelli              ;       %3

Eski Hükümlü   ;       %0

Terör Mağduru  ;       %0        

24- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2022 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2022 – 31.12.2022 

En az Prim 5.004,00 (SGK Prim Tabanı) X %34,5

  1.726,38 TL

En Az Prim 5.004,00 (SGK Prim Tabanı) X %29,5 indirimli

   1.476,18 TL

En çok Prim 37.530,00 (SGK Prim Tavanı) X %34,5

   12.947,85 TL

En çok Prim 37.530,00 (SGK Prim Tavanı) X %29,5 indirimli

   11.071,35 TL

25-GECİKME ZAMMI ORANI

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/12/2019 Tarihinden İtibaren        Her Ay için      1,6 %

26-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2022 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 534 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU

2022 Yılında

 

 Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

4.900

 

 

3- İlanın;

 

 

   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

4.900-490.000

 

   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

490.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

 

 

 

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

58

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

200.000,00

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  – Alış tutarı

400.000,00

 

  – Satış tutarı

570.000,00

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

200.000,00

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

400.000,00

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

2.000,00

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

5,80

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

2.000,00

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  – Damga vergisinde

25

 

  – Diğer vergilerde

50

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

320

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

190

 

 

3 – İkinci sınıf tüccarlar

95

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

43

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

25

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

12

 

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

 

1- Sermaye şirketleri

170

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

95

 

 

3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

43

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

25

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

12

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

6,80

 

MADDE NO – KONUSU

2022 Yılında

 

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

500

 

 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

250.000,00

 

 

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

500

 

 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

25.000,00

 

 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

250.000,00

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

500

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

12.000,00

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara

600

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.900,00

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası

380.000,00

 

 

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

2.500,00

 

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.900,00

 

 

11- Tasdik raporu ibraz şartı getirilen mükellef adına

Alt sınır

Üst sınır

 

68.000,00

680.000,00

 

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

4,20

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

3.400,00

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.700

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

880

 

107/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara uymayanlar

 

 

1- Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

 2.000

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.000

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

530

 

Mükerrer 257. Maddenin birinci fıkrasının (8) numaralı bendi uyarınca getirilen zorunlululara uymayanlara (üst sınır)

1.300

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

2.500.000,00

 

 

 

 

 

 

 

27-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.