Verbis Kayıt Yükümlülüğü Hk.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği, kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin Sicile kayıt yükümlülüğü bulunmakta olup bu yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi(VERBİS) kurulmuştur.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından sicile kayıt zorunluluğu olan veri sorumluları için bazı kriterler yayınlanmıştır. Buna göre; 
 
 1- Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den fazla olan veri sorumluları,
 2- Yurtdışında yerleşik veri sorumluları,
 3- Yıllık çalışan sayısı 50’den az veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte, ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri(kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) işleme olan veri sorumlularının VERBİS’e kayıt yükümlülüğü bulunmaktadır.
 
        VERBİS kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmesi için Kurul tarafından belirlenen son tarih; 
 
                1. ve 2. maddede sayılan veri sorumluları için 30.09.2019,
 
                3. maddede sayılan veri sorumluları için ise 31.03.2020 dir.