POŞET BEYANI İLE İLGİLİ NOTLAR

 1. Beyannameler BDP programında düzenlenecek ve e-beyanname üzerinden verilecektir.
 1. Dönem olarak Kurumlar Vergisi Mükellefleri için aylık dönem, Gelir Vergisi Mükellefleri için 3 aylık dönem seçilecektir. 
 1. Bu ay beyanname verecek Kurumlar Vergisi mükellefleri için ay olarak Mart, Gelir Vergisi mükellefleri için başlangıç ayı olarak Ocak ayı seçilecektir.
 1. İlk üç ay için (2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) her ayı ayrı satırda göstermek koşulu ile tek beyanname verilecek ve tek tahakkuk alınacaktır.
 1. İlk üç ay için (2019 yılı Ocak, Şubat, Mart) poşet satışı yoksa beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır kutucuğu işaretlenecek ve poşete ait bilgiler kısmı boş bırakılacaktır.
 1. İlk üç ayın bazılarında poşet satışı varsa satış olan aya ait bilgiler doldurulacak satış olmayan aya ait bilgiler yazılmayacaktır.
 1. Poşet önceden alınmış STOK’ tan kullanılıyorsa bu durumda poşet temin edilen kişinin vergi kimlik numarası alanına beyanname veren gerçek veya tüzel kişinin kendi vergi kimlik numarası yazılacaktır.
 1. Plastik poşet kullanmayan işyerleri için beyanname verilmeyecektir dolayısıyla mükellefiyet açılmayacaktır.
 1. Plastik poşet kullanan işyerleri için ilk beyannameler verildiğinde sistem otomatik olarak mükellefiyet açacaktır.
 1. Mükellefiyet açıldıktan sonraki dönemlerde plastik poşet kullanımı sona ermişse bir ay içinde interaktif vergi dairesinden bildirimde bulunarak mükellefiyet kapatılabilir.
 1. Faaliyetlerinde plastik poşet kullanmayan veya münhasıran kağıt, karton, tekstil gibi farklı malzemeden imal edilmiş poşet kullanan satış noktaları GKKP Beyannamesi vermeyecektir.
 1. Bildirim ve beyan yükümlülüğünü zamanında yerine getirmediği tespit edilenlere 2872 sayılı kanunun 20.maddesinin g bendi hükmüne göre 18.037,00 TL ceza uygulanır.
 1. Geri kazanım katılım payı ödemediği tespit edilenlere 2872 sayılı kanunun 20.maddesinin z bendi uyarınca katılım payı tutarının % 20 fazlası İPC uygulanır.
 1. 2019 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayında satılan plastik poşetlere ilişkin GKKP beyannamesi 24.04.2019 tarihine kadar verilip, 30.04.2019 tarihine kadar ödenecektir.

Konuyla ilgili Yasal Düzenlemelere ilişkin maddeler aşağıda yer almaktadır. Ayrıca Beyanname düzenleme sırasında GİB sisteminde bulunan GERİ KAZANIM KATILIM PAYI BEYANNAMESİ KILAVUZU’ ndaki açıklamalardan yararlanılabilir.

2872 Sayılı Kanun 

EK MADDE 11- Yurt içinde piyasaya arz edilen bu Kanuna ekli (1) sayılı listede yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edilir. Bu listedeki ürünlerden herhangi birinin piyasaya arzının, farklı bir ürünün, malzemenin veya eşyanın ithalatı ile birlikte gerçekleşmesi halinde geri kazanım katılım payı ithalatçıdan tahsil edilir. Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.

Geri kazanım katılım payları ürünün piyasaya sürüldüğü tarihi takip eden ayın onbeşine kadar Bakanlığa beyan edilir ve beyanı takip eden ikinci ayın son gününe kadar Bakanlık Merkez Saymanlık Müdürlüğü hesabına ödenir. Katılım payının beyan edilmediğinin veya eksik beyan edildiğinin Bakanlıkça tespiti halinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının bir ay içinde ödenmesi gerektiği ilgiliye tebliğ edilir. Süresinde beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen katılım payının beyan edilmesi gereken son günden ödendiği tarihe kadar geçen süre için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak gecikme zammı oranında faiz uygulanır. Süresinde ödenmeyen katılım payı Bakanlığın bildirimi üzerine ilgili vergi dairesince 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir. Bu madde kapsamında tahsil edilen tutarlar genel bütçeye gelir kaydedilir.

Ülkenin tamamında Bakanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda depozito sistemi uygulayan, piyasaya süren/ithalatçı, depozitolu olarak piyasaya sürdükleri ürünler için bu maddenin birinci fıkrasından muaf tutulur. Muafiyet uygulamasında depozito uygulanan miktar esas alınır. Muafiyet uygulanmasına ilişkin esaslar Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelik ile belirlenir.

Poşet ücreti

EK MADDE 13- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilir. Uygulanacak taban ücret 25 kuruştan az olmamak üzere Bakanlıkça oluşturulacak komisyon aracılığı ile belirlenir ve her yıl için güncellenir.