KOOPERATİF VEYA KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN VEYA KOOPERATİFMERKEZ BİRLİKLERİNİN YÖNETİM KONTROLÜNE SAHİP OLDUĞUANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLARA DAİR TEBLİĞ (II-16.2)’DEDEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-16.2.b)

12 Mart 2019 SALI Resmî Gazete Sayı : 30712
TEBLİĞ
Sermaye Piyasası Kurulundan:

KOOPERATİF VEYA KOOPERATİF BİRLİKLERİNİN VEYA KOOPERATİF

MERKEZ BİRLİKLERİNİN YÖNETİM KONTROLÜNE SAHİP OLDUĞU

ANONİM ORTAKLIKLARA İLİŞKİN ESASLARA DAİR TEBLİĞ (II-16.2)’DE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (II-16.2.b)

MADDE 1 – 19/9/2018 tarihli ve 30540 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kooperatif veya Kooperatif Birliklerinin veya Kooperatif Merkez Birliklerinin Yönetim Kontrolüne Sahip Olduğu Anonim Ortaklıklara İlişkin Esaslara Dair Tebliğ (II-16.2)’in 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 11 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki anonim ortaklıkların sermayesini temsil eden paylarının nominaldeğeri üzerinden binde bir oranında Kurul ücreti alınır.

(2) Kurul Karar Organı kapsama giren anonim ortaklıkların niteliğine göre bu maddede yer alan oranlardan farklı oranlar belirleyebilir.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.

Tebliğ Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
19/9/2018 30540
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi Sayısı
25/1/2019 30666