Hatırlatma….

1- İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI VEYA TAŞINMAZ TİCARETİYLE İŞTİGAL EDEN MÜKELLEFLERCE, 01.06.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN KDV UYGULAMASI,

    7104 Sayılı Kanunun 6. Maddesi ile KDV kanunun 23. Maddesi 1. Fıkrasına Aşağıdaki bent eklenmiştir.

“f) İkinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmaz ticaretiyle iştigal eden mükelleflerce, katma değer vergisi mükellefi olmayanlardan (mükellef olanlardan istisna kapsamında yapılan alımlar dahil) alınarak vasfında esaslı değişiklik yapılmaksızın satılan ikinci el motorlu kara taşıtı veya taşınmazların tesliminde matrah, alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutardır.”

Buna göre 2. el araç ve gayrı menkul alıp satanlar satış bedeli üzerinden değil, satış bedelinden alış bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden KDV ödeyeceklerdir.

Örneğin ; 30.000TL ye alınan bir binek otomobil KDV mükellefi olmayandan alınmış olsun. Bu araç 40.000 + KDV ye satıldığında hesaplanacak %1 KDV 40.000 üzerinden değil (40.000-30.000) 10.000 x %1 = 100,00 TL KDV ödenecektir. 

2. El ticari araç satımında KDV oranı%18 olacaktır. Buna göre yukarıda örnekte ödenecek KDV 40.000 x %18 =  7.200,00TL değil, 10.000 x %18 = 1.800,00 TL olacaktır.

2- SGK’ YA VERİLEN İŞ YERİ BİLDİRGESİ 01.06.2018 TARİHİNDEN İTİBAREN ELEKTRONİK OLARAK VERİLMEK ZORUNDADIR.

     Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 27 inci maddesinde, 5/12/2017 tarih 30261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelikle değişiklik yapılmıştır. Değiştirilmiş haliyle ilgili maddede (1) İşyerinde, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi veya (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran, sigortalı çalıştırılan bir işyerini devir alan ya da bu nitelikte işyeri kendisine intikal eden işveren, Kanunun 11 inci maddesinde belirtilen sürelerde vermekle yükümlü olduğu örneği Ek-6 ve Ek-6/A’da bulunan işyeri bildirgesini Kuruma elektronik ortamda göndermek zorundadır. ” hükmü getirilmiş ve bu maddenin yürürlük tarihinin 01.06.2018 olduğu belirtilmiştir. 

Meslektaşlarımızın bilgilerine saygı ile sunulur.