VERGİ DİLİMİ NEDENİ İLE ASGARİ ÜCRETİN AZALMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

VERGİ DİLİMİ NEDENİ İLE ASGARİ ÜCRETİN AZALMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Değerli Üyemiz, 

Bilindiği üzere Eylül ayından itibaren Gelir vergisi tarifesindeki 2. Dilimden dolayı asgari ücret 1.404,06 TL nın altına inmektedir. Bu azalma geçen yıl olduğu gibi Asgari Geçim İndiriminin artırılması ile telafi edilecektir.

Asgari ücret üzerinden hesaplanan Gelir vergisinin tarifeye bağlı olarak 1.404,06 liranın altına düşmesinin önlenmesi amacıyla 27.09.2017 günü TBMM sunulan Torba Kanun 18. maddesi ile GVK’na Geçici 87.madde ilavesi yapılmaktadır.  

TBMM’NE SUNULAN BAZI VERGİ KANUNLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPAN KANUN (TORBA KANUN ) TASARISI

MADDE -18
193 Sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 87– 2017 Yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri bu kanunun 103 üncü maddesinde yazılı tarife nedeniyle 32’nci maddedeki esaslara göre sadece kendisi için asgari geçim indirimi hesaplanan asgari ücretlilere 2017 yılı Ocak ayına ilişkin ödenen net ücretin altında kalanlara, bu tutar ile 2017 Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücreti arasındaki fark tutar, ücretlinin asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilir. Bu fıkrada geçen net ücret, yasal kesintiler sonrası ücret tutarına asgari geçim indiriminin ilavesi sonucu oluşan ücreti ifade eder.

Bu kanunun bu maddeye aykırı olan hükümleri 2017 yılı Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık ayları için uygulanmaz.

Bu maddenin yayımlandığı tarih itibari ile birinci fıkrada yer alan dönemlere ilişkin olarak verilmiş olan muhtasar beyannamelerde beyan edilen ve birinci fıkra hükmü kapsamında ilave asgari geçim indirimi UYGULANAMAMASI nedeniyle çalışanlarca fazla ödenen vergiler, bunlara iade edilmek üzere, vergi sorumlularınca bu maddenin yayımı tarihinden sonra verilecek muhtasar beyannameler üzerinde hesaplanan vergiden mahsup edilmek suretiyle reddolunur.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar ile mahsup şeklini ve dönemini belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

Çalışmalarınızda Başarılar dilerim.

Yönetim Kurulu Adına
      Mehmet ÇOMAK
               Başkan