2021 Yılı Pratik Bilgiler

2021 PRATİK BİLGİLER

2021 YILI PRATİK BİLGİLER

1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (521 nolu VUK Genel Tebliği R.G.28.11.2020/31318 Sayı)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2020 yılı için % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilmiştir.

2-2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (313 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 89 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhur Başkanı Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 9/10, 21, 23/8, 23/10, 31,40/1, 40/7, 47, 48, 68, mükerrer 80, 82, 86, 89/15 ve 103 ve mükerrer 101.nci maddelerinde yer alan, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılı için  % 9,11 (dokuz virgül onbir) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2021 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

3-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2021 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 7.000.- TL olarak tespit edilmiştir.

4-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2021 takvim yılında uygulanmak üzere 25,00 TL olarak tespit edilmiştir.

5-İŞVERENLERCE HİZMET ERBABININ İŞYERİNE GİDİP GELMESİ İÇİN SAĞLANAN MENFAAT (193 SAYILI KANUN MADDE 23)

2021 yılında uygulanmak üzere 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (10) numaralı bendinde yer alan, işverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 13 TL

6-KİRALAMA YOLUYLA EDİNİLEN BİNEK OTOMOBİLLERİNİN HER BİRİNE İLİŞKİN AYLIK KİRA BEDELİ İLE ARAÇLARIN İKTİSABINDA ÖDENEN VE GİDER YAZILABİLECEK ÖTV KDV TUTARI (193 SAYILI KANUN MADDE 40/1)

2021 yılında uygulanmak üzere , ticari kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için yapılan genel giderler;Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedelinin 6.000 Türk lirasına kadarlık kısmı ile binek otomobillerinin iktisabına ilişkin özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi toplamının en fazla 150.000 TL kadarlık kısmı gider olarak dikkate alınabilir.

7-VUK HÜKÜMLERİNE GÖRE AMORTİSMAN OLARAK İNDİRİM KONUSU YAPILABİLECEK TAŞIT MALİYETLERİ(193 SAYILI KANUN MADDE 40/7)

Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere, özel tüketim vergisi ve katma değer vergisi hariç ilk iktisap bedeli 170.000 Türk lirasını , söz konusu vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya binek otomobilin ikinci el olarak iktisap edildiği hâllerde, amortismana tabi tutarı 320.000 Türk lirasını aşan binek otomobillerinin her birine ilişkin ayrılan amortismanın en fazla bu tutarlara isabet eden kısmı gider yazılabilir

8-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (313 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.800 TL olarak tespit edilmiştir.

9-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2021 YILI TARİFESİ (310 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

 

24.000 TL’ye kadar 

15%

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

20%

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası 

27%

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası 

35%

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası

40%


10-VERGİYE UYUMLU MÜKELLEFLERDE VERGİ İNDİRİMİ (193 SAYILI KANUN MÜKERRER 121)

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir. Şu kadar ki hesaplanan indirim tutarı, her hâl ve takdirde 1.500.000 TL’dan fazla olamaz. İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez

11-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin 2021 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 43.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

12-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 522 Nolu Tebliğ)

1- Yıllık

 

– Alımları tutarı                                                        

300.000,00 TL

– Satışları tutarı                                                            

420.000,00 TL

2- Gayrisafi iş hasılatı

150.000,00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

300.000,00 TL

 

13-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2021 takvim yılı için 19.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

14-2021 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(313 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

1.500,00 TL

2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

   860,00 TL

3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

   380,00 TL

 

15-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Kullanma Mecburiyeti (VUK 522 No’lu Tebliğ)

1.500,00 TL

Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 522 No’lu Tebliğ)

1.500,00 TL

 

16-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (52 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 

İvazsız 

İntikallerde

İntikallerde

İlk                           380.000 TL için

1

10

Sonra gelen           900.000 TL için

3

15

Sonra gelen           1.900.000 TL için

5

20

Sonra gelen           3.600.000 TL için

7

25

Matrahın                6.780.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

17- 2021 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(30.12.2020 Tarih, 31350 sayılı RG yayımlanan 28.12.2020 tarih 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2021-31.12.2021)    (Günlük: TL)

     119,25 TL

 Aylık                                                                                                                3.577,50 TL

 

18-2021 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2021 – 31.12.2021)                        

 3.577,50 TL

Tavan (01.01.2021–  31.12.2021)

26.831,40 TL

 

19-2021 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

01-01-2021/ 30-06-2021  DÖNEMİ:

 7.638,96 TL

 

20-2021 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (64 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

29.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 65 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2021 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler

Binde 9,48

Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)

Binde 1.89

Kefalet, teminat ve rehin senetleri

Binde 9.48

Tahkinameler ve sulhnameler

Binde 9,48

Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)

Binde 1.89

Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler

Binde 1.89

 

2021 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar

1- Bilançolar    

74,90 TL

2- Gelir Tabloları 

35,80 TL

3- İşletme hesabı özetleri    

35,80 TL

 

2021 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

Binde 7,59

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

Binde 7,59

 

2021 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

97,20 TL

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

129,80 TL

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

64,10 TL

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

64,10 TL

5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

64,10 TL

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

47,60 TL

 

21-2021 YILI AGİ TUTARLARI 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 

Bekâr

268,31

Evli eşi çalışan

268,31

Evli eşi çalışan 1 çocuk

308,56

Evli eşi çalışan 2 çocuk

348,81

Evli eşi çalışan 3 çocuk

402,47

Evli eşi çalışan 4 çocuk

429,30

Evli eşi çalışan 5 çocuk

456,13

Evli eşi çalışmayan

321,98

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

362,22

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

402,47

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

456,13

Evli eşi çalışmayan 4 çocuk

456,13

Evli eşi çalışmayan 5 çocuk

456,13

 

22-2021 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER) (5510 MADDE 80)

01.01.2021-31.12.2021  

-1 çocuk için         (3.577,50 * %2)       =   71,55 TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı       (3.577,50 * %10)      =   357,75 TL

23-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU (4857 MADDE 30)

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü             ;       %3

Eski Hükümlü   ;       %0

Terör Mağduru  ;       %0        

24- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2021 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2021 – 31.12.2021 

En az Prim 3.577,50 (SGK Prim Tabanı) X %34,5

  1.234,24 TL

En Az Prim 3.577,50 (SGK Prim Tabanı) X %29,5 indirimli

   1.055,36 TL

En çok Prim 26.831,25 (SGK Prim Tavanı) X %34,5

   9.256,78 TL

En çok Prim 26.831,25 (SGK Prim Tavanı) X %29,5 indirimli

   7.915,22 TL

25-GECİKME ZAMMI ORANI

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/12/2019 Tarihinden İtibaren        Her Ay için      1,6 %

26-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2021 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 522 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU

2021 Yılında

 

 Uygulanacak  Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

3.600

 

 

3- İlanın;

 

 

   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

3.600-360.000

 

   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

360.000 ve üzeri

 

MÜKERRER

 

 

 

MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

43

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

150.000,00

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

 

  – Alış tutarı

300.000,00

 

  – Satış tutarı

420.000,00

 

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

150.000,00

 

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

300.000,00

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

1.500,00

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

4,30

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

1.500,00

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

 

  – Damga vergisinde

19

 

  – Diğer vergilerde

38

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

240

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

140

 

 

3 – İkinci sınıf tüccarlar

70

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

32

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

19

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

9

 

 

II nci derece usulsüzlükler                                   

 

 

1- Sermaye şirketleri

130

 

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

70

 

 

3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

32

 

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

19

 

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

9

 

 

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

5

 

MADDE NO – KONUSU

2021 Yılında

 

Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

380

 

 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

190.000,00

 

 

2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

380

 

 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

19.000,00

 

 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

190.000,00

 

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

380

 

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

9.000,00

 

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara

450

 

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

1.400,00

 

–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası

280.000,00

 

 

9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.900,00

 

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

1.400,00

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

 

 

– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

3,10

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza

 

 
 
 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

2.500,00

 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

1.300

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

650

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.900.000,00

 
       

 

 

27-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.