2020 Yılı Pratik Bilgiler

1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (512 nolu VUK Genel Tebliği R.G.23.12.2019/30987 Sayı)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

2-2020 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (310 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 89 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhur Başkanı Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılı için  % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2020 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

3-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2020 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 6.600.- TL olarak tespit edilmiştir.

4-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2020 takvim yılında uygulanmak üzere 23,00 TL olarak tespit edilmiştir.

5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (310 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.600 TL olarak tespit edilmiştir.

6-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2020 YILI TARİFESİ (310 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

22.000 TL’ye kadar  15%
49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası 20%
120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde
180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası 
27%
600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, (ücret gelirlerinde
600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası 
35%
600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL,
(ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si
için 191.070 TL), fazlası
40%


7-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (310 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin 2020 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 40.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

8-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 513 Nolu Tebliğ)

1- Yıllık  
– Alımları tutarı                                                         280.000,00 TL
– Satışları tutarı                                                             390.000,00 TL
2- Gayrisafi iş hasılatı 140.000,00 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı 280.000,00 TL

9-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (310 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2020 takvim yılı için 18.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

10-2019 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(305 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler) 1.400,00 TL
2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler) 790,00 TL
3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler) 350,00 TL

11-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 504 No’lu Tebliğ) 1.400,00 TL
Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 504 No’lu Tebliğ) 1.400,00 TL

12-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (51 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

Matrah Verginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla  İvazsız 
İntikallerde İntikallerde
İlk                           350.000 TL için 1 10
Sonra gelen           850.000 TL için 3 15
Sonra gelen           1.800.000 TL için 5 20
Sonra gelen           3.300.000 TL için 7 25
Matrahın                6.300.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

13- 2020 YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(27.12.2019 Tarih, sayılı 30991 RG yayımlanan 26.12.2019 tarih 2019/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2020-31.12.2020)    (Günlük: TL)      98,10 TL
 Aylık                                                                                                              2.943,00 TL

14-2020 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2020 – 31.12.2020)                          2.943,00 TL
Tavan (01.01.2020–  31.12.2020) 22.072,50 TL

15-2020 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

01-01-2020/ 30-06-2020  DÖNEMİ:  6.730,15 TL

16-2020 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (64 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

27.12.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 64 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2020 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1.89
Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9.48
Tahkinameler ve sulhnameler Binde 9,48
Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1.89
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde 1.89

2020 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar

1- Bilançolar     68,70 TL
2- Gelir Tabloları  32,90 TL
3- İşletme hesabı özetleri     32,90 TL

2020 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar 

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar Binde 7,59
2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                       Binde 7,59

2020 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri   89,10 TL
2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri   119,00 TL
3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri   58,80 TL
4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri 58,80 TL
5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç) 58,80 TL
6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 43,70 TL

17-2020 YILI AGİ TUTARLARI 

Medeni Durum Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 
Bekâr 220,73
Evli eşi çalışan 220,73
Evli eşi çalışan 1 çocuk 253,83
Evli eşi çalışan 2 çocuk 286,94
Evli eşi çalışan 3 çocuk 331,09
Evli eşi çalışan 4 çocuk 353,16
Evli eşi çalışan 5 çocuk 375,23
Evli eşi çalışmayan 264,87
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 297,98
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk 331,09
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk 375,23
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk 375,23
Evli eşi çalışmayan 5 çocuk 375,23

18-2020 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

01.01.2020-31.12.2020  

-1 çocuk için         (2.943,00 * %2)       =   58,86 TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı       (2.943,00 * %10)      =   294,30 TL

19-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü             ;       %3

Eski Hükümlü   ;       %0

Terör Mağduru  ;       %0        

20- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2020 YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2020- 31.12.2020 

En az Prim 2.943,00 (SGK Prim Tabanı) X %34,5   1.015,33 TL
En Az Prim 2.943,00 (SGK Prim Tabanı) X %29,5 indirimli      868,19 TL
En çok Prim 22.072,50 (SGK Prim Tavanı) X %34,5    7.615,01 TL
En çok Prim 22.072,50 (SGK Prim Tavanı) X %29,5 indirimli    6.511,39 TL

21-GECİKME ZAMMI ORANI

1947 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı 30/12/2019 Tarihinden İtibaren        Her Ay için      1,6 %

22-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2020 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 513 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU 2020 Yılında  
 Uygulanacak  Tutar (TL)  
MADDE 104- İlanın şekli    
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 3.300  
  3- İlanın;    
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması 3.300-330.000  
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 330.000 ve üzeri  
MÜKERRER      
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 40  
MADDE 153/A- Teminat tutarı 140.000,00  
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri    
  1- Yıllık;    
  – Alış tutarı 280.000,00  
  – Satış tutarı 390.000,00  
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 140.000,00  
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 280.000,00  
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1.400,00  
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 4  
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1.400,00  
MADDE 343- En az ceza haddi    
    – Damga vergisinde 18  
  – Diğer vergilerde 35  
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları    
(Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 220  
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı    130  
  3 – İkinci sınıf tüccarlar 67  
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   30  
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                18  
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf      8,5  
  II nci derece usulsüzlükler                                       
1- Sermaye şirketleri 120  
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 67  
  3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                          30  
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar      18  
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 8,5  
    6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            4,7  
MADDE NO – KONUSU 2020 Yılında  
Uygulanacak Tutar (TL)  
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması    
  1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması 350  
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza 180.000,00  
  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 350  
 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 18.000,00  
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 180.000,00  
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 350  
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 8.500,00  
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara 420  
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 1.300,00  
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası 260.000,00  
  9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.800,00  
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 1.300,00  
MADDE 355- b) Damga Vergisinde    
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,9  
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza    
 
 
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 2.300,00  
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 1.200  
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 600  
Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.800.000,00  
       

23-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.