2019 YILI PRATİK BİLGİLER

1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (503 nolu VUK Genel Tebliği R.G.30.11.2018/30611 Sayı)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2018 yılı için % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilmiştir.

2-2019 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (305 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 89 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Cumhur Başkanı Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86, 89 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılı için  % 23,73 (yirmiüç virgül yetmişüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2019 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

3-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2019 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 5.400.- TL olarak tespit edilmiştir.

4-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2019 takvim yılında uygulanmak üzere 19,00 TL olarak tespit edilmiştir.

5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (305 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 2.200 TL olarak tespit edilmiştir.

6-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2019 YILI TARİFESİ (305 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

18.000 TL’ye kadar 15%
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası20%
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, (ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası  27%
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, (ücret gelirlerinde
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası35%

7-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (305 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin   2019 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 33.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

8-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 504 Nolu Tebliğ)

1- Yıllık- Alımları tutarı                                                        – Satışları tutarı                                                            230.000,00 TL320.000,00 TL
2- Gayrisafi iş hasılatı120.000,00 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı230.000,00 TL


9-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (305 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2019 takvim yılı için 14.800.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

10-2019 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(305 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)1200,00 TL
2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)650,00 TL
3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)290,00 TL

11-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 504 No’lu Tebliğ)1.200,00 TL
Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 504 No’lu Tebliğ)1.200,00 TL

12-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (50 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

MatrahVerginin Oranı (%)
Veraset Yoluyla 
İntikallerde
İvazsız 
İntikallerde
İlk                           290.000 TL için110
Sonra gelen           700.000 TL için315
Sonra gelen          1.500.000 TL için520
Sonra gelen          2.700.000 TL için725
Matrahın            5.190.000 TL’yi aşan bölümü için1030

13-2019  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(27.12.2018 Tarih, sayılı 30638 RG yayımlanan 25.12.2018 tarih 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2019-31.12.2019)    (Günlük: TL)     85,28 TL
 Aylık                                                                                   2.558,40 TL

14-2019 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2019 – 31.12.2019)                         2.558,40 TL
Tavan (01.01.2019–  31.12.2019) 19.188,00 TL


15-2019 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

01-01-2019/ 30-06-2019  DÖNEMİ: 6.017,60 TL

 16-2019 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (63 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 63 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2019 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknamelerBinde 9,48
Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden)Binde 1.89
Kefalet, teminat ve rehin senetleriBinde 9.48
Tahkinameler ve sulhnamelerBinde 9,48
Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil)Binde 1.89
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmelerBinde 1.89

2019 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

1- Bilançolar    56,10
2- Gelir Tabloları 26,90
3- İşletme hesabı özetleri    26,90

2019 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralarBinde 7,59
2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      Binde 7,59

2019 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  72,70 TL
2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  97,10 TL
3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  48,00 TL
4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri48,00 TL
5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)48,00 TL
6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri35,70 TL

17-2019 YILI AGİ TUTARLARI 

Medeni DurumAylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı 
Bekâr191,88
Evli eşi çalışan191,88
Evli eşi çalışan 1 çocuk220,66
Evli eşi çalışan 2 çocuk249,44
Evli eşi çalışan 3 çocuk287,82
Evli eşi çalışan 4 çocuk307,01
Evli eşi çalışan 5 çocuk326,20
Evli eşi çalışmayan230,26
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk259,04
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk287,82
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk326,20
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk326,20
Evli eşi çalışmayan 5 çocuk326,20

18-2019 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

01.01.2019-31.12.2019  

-1 çocuk için         (2.558,40 * %2)       =   51,17TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı       (2.558,40 * %10)      =   255,84 TL

19-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü             ;       %3

Eski Hükümlü   ;       %0

Terör Mağduru  ;       %0        

20- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2019  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2019- 31.12.2019 

En az Prim 2.558,40 (SGK Prim Tabanı) X %34,5   882,65 TL
En Az Prim 2.558,40 (SGK Prim Tabanı) X %29,5 indirimli   754,73 TL
En çok Prim 19.188,00 (SGK Prim Tavanı) X %34,56.619,86 TL
En çok Prim 19.188,00 (SGK Prim Tavanı) X %29,5 indirimli5.660,46 TL

21-2019 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (51 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2019 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 51 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³)Taşıtların Yaşları ile Ödenecek 
Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)
1-3 yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve
 yukarısı
2- Motosikletler
100-250 cm³’e kadar161,00121,0089,0056,0022,00
251-650 cm³’e kadar333,00252,00161,0089,0056,00
651-1.200 cm³’e kadar856,00509,00252,00161,0089,00
1.201 cm³’e kadar2.075,001.372,00856,00680,00333,00

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I) Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³)Taşıt Değeri (TL)Satır 
Numarası
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 
Yaş
4-6
yaş
7-11
yaş
12-15
yaş
16 ve 
yukarı
yaş
1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı46.300’ü aşmayanlar1861,00600,00336,00254,0090,00
46.300’ü aşıp 
81.100’ü aşmayanlar
2946,00660,00369,00280,0099,00
81.100’ü aşanlar31.033,00720,00403,00305,00108,00
1301-1.600 cm³’e kadar46.300’ü aşmayanlar41.499,001.124,00652,00461,00177,00
46.300’ü aşıp 
81.100’ü aşmayanlar
51.649,001.236,00717,00506,00194,00
81.100’ü aşanlar61.799,001.349,00782,00552,00212,00
1601-1800 cm³’e kadar115.900’ü aşmayanlar72.911,002.276,001.339,00817,00317,00
115.900’ü aşanlar83.176,002.482,001.462,00892,00346,00
1801-2000 cm³’e kadar115.900’ü aşmayanlar94.586,003.532,002.076,001.236,00487,00
115.900’ü aşanlar105.003,003.854,002.265,001.349,00531,00
2001-2500 cm³’e kadar144.800’ü aşmayanlar116.879,004.994,003.120,001.864,00738,00
144.800’ü aşanlar127.505,005.448,003.403,002.034,00805,00
2501-3000 cm³’e kadar289.700’ü aşmayanlar139.591,008.344,005.213,002.804,001.029,00
289.700’ü aşanlar1410.464,009.102,005.687,003.059,001.123,00
3001-3500 cm³’e kadar289.700’ü aşmayanlar1514.606,0013.143,007.917,003.952,001.449,00
289.700’ü aşanlar1615.935,0014.337,008.636,004.311,001.582,00
3501-4000 cm³’e kadar463.600’ü aşmayanlar1722.965,0019.831,0011.679,005.213,002.076,00
463.600’ü aşanlar1825.054,0021.633,0012.742,005.687,002.265,00
4001 cm³ ve yukarısı550.500’ü aşmayanlar1937.587,0028.186,0016.693,007.503,002.911,00
550.500’ü aşanlar2041.004,0030.749,0018.211,008.184,003.176,00

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar,

197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

Motor Silindir Hacmi (cm³)Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3  yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı861,00600,00336,00254,0090,00
1301-1.600 cm³’e kadar1.499,001.124,00652,00461,00177,00
1601-1800 cm³’e kadar2.647,002.068,001.218,00742,00288,00
1801-2000 cm³’e kadar4.170,003.211,001.888,001.124,00443,00
2001-2500 cm³’e kadar6.253,004.540,002.837,001.695,00671,00
2501-3000 cm³’e kadar8.720,007.585,004.739,002.549,00936,00
3001-3500 cm³’e kadar13.279,0011.948,007.197,003.592,001.318,00
3501-4000 cm³’e kadar20.878,0018.028,0010.617,004.739,001.888,00
4001 cm³ ve yukarısı34.170,0025.624,0015.175,006.820,002.647,00
(II Sayılı Tarife)
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek 
Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)
1-6 Yaş7-15 yaş16 ve yukarı
yaş
1) Minübüs1.029,00680,00333,00
2) Panel Van ve motorlu karavanlar (Motos silindir hacmi)
1900 cm³ ve aşağısı1.372,00856,00509,00
1901 cm³ ve yukarısı2.075,001.372,00856,00
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma yeri)
25 kişiye kadar2.597,001.551,00680,00
26-35 kişiye kadar3.114,002.597,001.029,00
36-45 kişiye kadar3.466,002.940,001.372,00
46 kişi ve yukarısı4.157,003.466,002.075,00
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami toplam Ağırlık)
1.500 kg’a kadar923,00613,00301,00
1.501-3.500 kg’a kadar1.867,001.083,00613,00
3.501-5.000 kg’a kadar2.805,002.334,00923,00
5.001-10.000 kg’a kadar3.114,002.645,001.241,00
10.001-20.000 kg’a kadar3.742,003.114,001.867,00
20.001 kg ve yukarısı4.681,003.742,002.175,00

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) Sayılı tarife
Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış AğırlığıTaşıtların Yaşları ile Ödenecek 
Yıllık Vergilerin Tutarı (TL)
1-3 yaş4-5 yaş06-10 yaş11 ve yukarı 
yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar17.378,0013.896,0010.420,008.334,00
1.151- 1.800 kg’a kadar26.072,0020.852,0015.639,0012.510,00
1.801-3.000 kg’a kadar34.768,0027.813,0020.852,0016.683,00
3.001-3.500 kg’a kadar43.464,0034.768,0026.072,0020.852,00
5.001-10.000 kg’a kadar52.160,0041.725,0031.290,0025.028,00
10.000- 20.000 kg’a kadar60.855,0048.681,0036.506,0029.197,00
20.001- kg. ve yukarısı69.548,0055.633,0041.725,0033.379,00

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

22-2019 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

31.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2019 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 51 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 39 kuruş, diğer belediyelerde 29 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Grupları1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup3.5002.7002.2001.9001.690
2. Grup2.2001.6901.3001100980
3. Grup1.6901100980700550
4. Grup700550400350270
5. Grup400350240230190
6. Grup23019012011084
7. Grup8465453929

 2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

Bina Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)
Grupları1. Derece2. Derece3. Derece4. Derece5. Derece
1. Grup4.3753.3752.7502.3752.112
2. Grup2.7502.1121.6251.3751.225
3. Grup2.1121.3751.225875687
4. Grup875687500437337
5. Grup500437300287237
6. Grup287237150137105
7. Grup10581564836

23-2019 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(82 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

C) Ticaret sicili harçları:
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  330,90
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde949,50
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 2.139,50
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  163,90
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 235,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde520,40
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  163,90
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde235,00
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde520,40
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  63,80
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde92,50
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde163,90
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)16,20
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  54,40

24-GECİKME ZAMMI ORANI

62 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı        05/09/2018 Tarihinden İtibaren        Her Ay için      2 %

25-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2019 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 504 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU2019 Yılında
 Uygulanacak  Tutar (TL)
MADDE 104-İlanın şekli
1- İlanın vergi dairesinde yapılması2.700
3- İlanın;
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması2.700-270.000
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması270.000 ve üzeri
MÜKERRER
MADDE 115-Tahakkuktan vazgeçme33,00
MADDE 153/A-Teminat tutarı120.000,00
MADDE 177-Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1- Yıllık;
  – Alış tutarı230.000,00
  – Satış tutarı320.000,00
2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı120.000,00
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı230.000,00
MADDE 232-Fatura kullanma mecburiyeti1.200,00
MADDE 252-Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç3,30
MADDE 313-Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar1.200,00
MADDE 343-En az ceza haddi
– Damga vergisinde14,80
– Diğer vergilerde29,00
MADDE 352- Usulsüzlük dereceleri ve cezaları
(Kanuna bağlı cetvel)
I inci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri180,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   110,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar55,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  25,00
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               14,80
6- Gelir vergisinden muaf esnaf     7,00
II nci derece usulsüzlükler
1- Sermaye şirketleri98,00
2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı55,00
3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                         25,00
4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     14,80
5- Kazancı basit usulde tespit edilenler7,00
6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           3,90
MADDE NO – KONUSU2018 Yılında
Uygulanacak Tutar (TL)
MADDE 353-Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması
1- Elektronik olarak düzenlenmesi gerekenler de dahil olmak üzere fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza290,00
148.000,00 
2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması290,00
 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza14.800,00
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza148.000,00
4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması290,00
6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara7.000,00
7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara350,00
8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine1.100,00
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası220.000,00 
9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere1.480,00
10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına1.100,00
MADDE 355-b) Damga Vergisinde
– Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası2,40
MÜKERRER MADDE 355- Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza
1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında1.900,00
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında980,00
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında490,00
    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası1.480.000,00
MADDE 370 İzaha Davet
Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyka yanıltıcı belge tutarı70.000

26-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.