2018 Yılı pratik bilgiler

2018 PRATİK BİLGİLER

1-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (484 nolu VUK Genel Tebliği R.G.11.11.2017/30237 Sayı)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2018 yılında uygulanan had ve tutarların 11/11/2017 tarihli ve 30237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 484) ile 2017 yılı için  % 14,47 (ondört virgül kırkyedi) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2018 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir

 

2-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 490 No’lu Tebliğ) 1.000,00 TL
Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 490 No’lu Tebliğ) 1.000,00 TL

 

2018 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

 

3-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2018 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 4.400.- TL olarak tespit edilmiştir.

 

4-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16,00 TL olarak tespit edilmiştir.

 

5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.800 TL olarak tespit edilmiştir.

 

6-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2018 YILI TARİFESİ (302 No’lu Gelir Vergisi Tebliği)

14.800 TL’ye kadar  15%
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası 20%
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, (ücret gelirlerinde 120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL), fazlası   

27%

80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, (ücret gelirlerinde  
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.2800 TL), fazlası 35%

 

7-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI (302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddenin ikinci fıkrasında yazılı olan arızi kazançlara ilişkin   2018 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 27.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

 

8-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 490 Nolu Tebliğ)

1- Yıllık

– alımları tutarı                                                        

– satışları tutarı                                                            

190.000,00 TL

260.000,00 TL

2- Gayrisafi iş hasılatı 100.000,00 TL
3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı 190.000,00 TL

 

9-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2018 takvim yılı için 12.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır.

 

10-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (49 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde

İlk                           240.000 TL için

1

10

Sonra gelen             570.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.270.000 TL için

5

20

Sonra gelen          2.200.000 TL için

7

25

Matrahın            4.280.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

 

11-2018  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(.12.2017 Tarih, sayılı RG yayımlanan .12.2017 tarih 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2018-31.12.2018)    (Günlük: 67,65 TL)    2.029,50 TL
 29/12/2017 TARİH 2017/01 NOLU ASGARİ ÜCRET TESBİT KOMİSYON KARARI

 

12-2018 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2018 – 31.12.2018)                          TL   2.029,50
Tavan (01.01.2018–  31.12.2018)  TL 15.221,40
 

 

13-2018 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

01-01-2018/ 30-06-2018  DÖNEMİ:  ……………..TL

 

 

14-2018 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(302 No’lu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler) 1000,00 TL
2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler) 530,00 TL
3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler) 240,00 TL

 

15-2018 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (62 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

 

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 62 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

 

2018 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1.89
Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9.48
Tahkinameler ve sulhnameler Binde 9,48
Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1.89
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde 1.89

 

2018 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

1- Bilançolar     45,40
2- Gelir Tabloları  21,80
3- İşletme hesabı özetleri     21,80

 

2018 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar Binde 7,59
2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                       Binde 7,59

 

2018 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri   58,80 TL
2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri   78,50 TL
3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri   38,80 TL
4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri 38,80 TL
5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç) 38,80 TL
6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri 28,90 TL

 

16-2018 YILI AGİ TUTARLARI 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr 152,21
Evli eşi çalışan 152,21
Evli eşi çalışan 1 çocuk  175,04 
Evli eşi çalışan 2 çocuk 197,88
Evli eşi çalışan 3 çocuk  213,10 
Evli eşi çalışan 4 çocuk  228,32 
Evli eşi çalışmayan 182,66
Evli eşi çalışmayan 1 çocuk 205,49
Evli eşi çalışmayan 2 çocuk  228,32 
Evli eşi çalışmayan 3 çocuk  243,54 
Evli eşi çalışmayan 4 çocuk                                               258,76

 

17-2018 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

01.01.2018-31.12.2018  

-1 çocuk için         (2.029,50 * %2)       =   40,59 TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı        (2.029,50 * %10)      =  202,95 TL

18-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü             ;               %3

Eski Hükümlü   ;               %0

Terör Mağduru  ;               %0        

                

19- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2018  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2018- 31.12.2018       

En az Prim 2.029,50(SGK Prim Tabanı) X %34,5    700,18 TL
En çok Prim 15.221,25 (SGK Prim Tavanı) X %34,5 5.251,33 TL

 

20-2018 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (49 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2018 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 49 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesinin Motosikletler Bölümü

Motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümüne göre vergilendirilir.

(I) SAYILI TARİFE

           
 

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Motor Silindir Hacmi (cm³)

1-3 Yaş

4-6 Yaş

7-11 Yaş

12-15 Yaş

16 ve yukarı yaş
2-Motosikletler          
100-250 cm³ ‘e kadar 139,00 105,00 77,00 49,00 19,00
251-650 cm³ ‘e kadar 288,00 218,00 139,00 77,00 49,00
651-1200 cm³’e kadar 739,00 440,00 218,00 139,00 77,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00 587,00 288,00

 

B. (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) sayılı tarifede yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(II) SAYILI TARİFE

       
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri/Azami

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Toplam Ağırlık

1-6 yaş

7-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1)Minibüs 888 587 288
2)Panel van ve motorlu karavanlar (motor silindir hacmi)  
1900 cm³ ve aşağısı 1.184,00 739,00 440,00
1901 cm³ ve yukarısı 1.791,00 1.184,00 739,00
3)Otobüs ve benzerleri (oturma yeri)    
25 kişiye kadar 2.241,00 1.339,00 587,00
26-35 kişiye kadar 2.687,00 2.241,00 888,00
36-45 kişiye kadar 2.991,00 2.537,00 1.184,00
46 kişi ve yukarısı 3.587,00 2.991,00 1.791,00
4)Kamyonet, kamyon,çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)  
1.500 kg’a kadar 797,00 529,00 260,00
1.501-3.500 kg’a kadar 1.611,00 935,00 529,00
3.501-5.000 kg’a kadar 2.421,00 2.014,00 797,00
5.001-10.000 kg’a kadar 2.687,00 2.283,00 1.071,00
10.001-20.000 kg’a kadar 3.229,00 2.687,00 1.611,00
20.001 kg ve yukarı 4.039,00 3.229,00 1.877,00

 

C. (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(IV) SAYILI TARİFE

 

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

1-3 Yaş

4-5 Yaş

6-10 Yaş

11 ve Yukarı Yaş

Uçak ve helikopterler        
1.150 kg’a kadar 14.994,00 11.990,00 8.991,00 7.191,00
1.151-1.800 kg’a kadar 22.496,00 17.992,00 13.494,00 10.794,00
1.801-3.000 kg’a kadar 29.999,00 23.998,00 17.992,00 14.395,00
3.001-5.000 kg’a kadar 37.502,00 29.999,00 22.496,00 17.992,00
5.001-10.000 kg’a kadar 45.005,00 36.001,00 26.998,00 21.595,00
10.001-20.000 kg’a kadar 52.507,00 42.003,00 31.498,00 25.192,00
20.001 kg ve yukarısı 60.007,00 48.001,00 36.001,00 28.800,00

 

197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıyla kullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları yüzde 25 oranında uygulanır.

21-2018 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

29.12.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2018 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 50 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 32 kuruş, diğer belediyelerde 24 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

 

Bina 
Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.900

2.200

1.800

1.600

1.370

2. Grup

1.800

1.370

1.100

900

800

3. Grup

1.370

900

800

570

450

4. Grup

570

450

340

290

220

5. Grup

340

290

200

190

160

6. Grup

190

160

100

90

68

7. Grup

68

53

37

32

24

 

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

 

Bina 
Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.625

2.750

2.250

2.000

1.712

2. Grup

2.250

1.712

1.375

1.125

1.000

3. Grup

1.712

1.125

1.000

712

562

4. Grup

712

562

425

362

275

5. Grup

425

362

250

237

200

6. Grup

237

200

125

112

85

7. Grup

85

66

46

40

30

 

22-2018 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(80 Seri No’lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

C) Ticaret sicili harçları:  
I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)  
1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   267,50
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 767,40
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde  1.729,20
2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):  
a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   132,50
b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde  190,00
c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,60
3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:  
(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)  
(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   132,50
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 190,00
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 420,60
4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)  
a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde   51,60
b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 74,80
c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 132,50
Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.  
II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:  
1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1) 13,10
2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)   44,00

23-GECİKME ZAMMI ORANI

19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca                              :%1,40 

24-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2018 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 490 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU 2018 Yılında  
 Uygulanacak  Tutar (TL)  
MADDE 104- İlanın şekli    
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması 2.200  
 
  3- İlanın;    
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazlagazetede yapılması 2.200-220.000

  

 
 
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması 220.000 ve üzeri  
MÜKERRER      
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme 27,00  
MADDE 153/A- Teminat tutarı 100.000,00  
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri    
  1- Yıllık;    
  – Alış tutarı 190.000,00  
  – Satış tutarı 260.000,00  
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı 100.000,00  
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı 190.000,00  
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti 1000,00  
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç 2,70  
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar 1000,00  
MADDE 343- En az ceza haddi    
    – Damga vergisinde 12,00  
  – Diğer vergilerde 24,00  
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları    
(Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri 148,00  
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı    90,00  
  3 – İkinci sınıf tüccarlar 45,00  
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   21,00  
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                                12,00  
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf      5,70  
  II nci derece usulsüzlükler                                       
1- Sermaye şirketleri 80,00  
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı 45,00  
  3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                          21,00  
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar      12,00  
 
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler 5,70  
    6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                            3.20  
MADDE NO – KONUSU 2018 Yılında  
Uygulanacak Tutar (TL)  
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması    
 
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

240,00  
 

120.000,00

 

 
 
  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması 240,00

                                          

 

 

 

 
 
 
 
 
 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza 12.000,00  
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza 120.000,00  
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levhabulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması 240,00  
 
 
 
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara 5.700,00  
 
 
 
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak  işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını   kullanmaksızın işlem yapanlara 290,00  
 
 
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine 900,00  
   
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   usulsüzlük cezası 180.000,00

 

 
 
  9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere 1.200,00  
 
 
 
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına 900,00  
 
 
MADDE 355- b) Damga Vergisinde    
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası 2,00  
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci madde hükmüne uymayanlar için ceza    
 
 
 

 

 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında 1.600,00  
2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında 800,00  
 
3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında 400,00  
    Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası 1.200.000,00  
MADDE 370  İzaha Davet    
  Kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyka yanıltıcı belge tutarı 57.000  
         

 

25-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.