2017 PRATİK BİLGİLER

2017 PRATİK BİLGİLER

1-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR

Madde 232-  Fatura Düzenleme Sınırı(VUK 476 Nolu Tebliğ)

900,00 TL

Madde 313 – Doğrudan Gider Yazılacak demirbaş ve peştemallıklar (VUK 476 Nolu Tebliğ)

900,00 TL

2017 YILINDA UYGULANACAK OLAN GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YER ALAN MAKTU HAD VE TUTARLAR (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

2-GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINDA  UYGULANAN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunun 21. maddesinde yer alan mesken kira gelirleri için uygulanan istisna tutarı, 2017 takvim yılında elde edilen kira gelirleri için 3.900.- TL olarak tespit edilmiştir.

3-HİZMET ERBABINA İŞYERİ VE İŞYERİNİN MÜŞTEMİLATI DIŞINDA KALAN YERLERDE YEMEK VERİLMEK SURETİYLE SAĞLANAN MENFAATLERE İLİŞİKİN İSTİSNA TUTARI

Gelir Vergisi Kanunu’nun 23. maddesinin 8 numaralı bendinde yer alan, işverenlerce işyeri veya işyerinin müştemilatı dışında kalan yerlerde hizmet erbabına yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı, 2017 takvim yılında uygulanmak üzere 14,00 TL olarak tespit edilmiştir.

4-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 86 NCI MADDESİNDE YER ALAN TEVKİFATA VE İSTİSNAYA KONU OLMAYAN MENKUL VE GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARINA İLİŞKİN BEYANNAME VERME SINIRI (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 1.600 TL olarak tespit edilmiştir.

5-GELİR VERGİSİ KANUNUNUN 103 ÜNCÜ MADDESİNDE YER ALAN GELİRLERİN VERGİLENMESİNDE ESAS ALINAN 2017 YILI TARİFESİ (296 nolu Gelir Vergisi Tebliği)

13.000 TL’ye kadar 

15%

30.000 TL’nin 13.000 TL’si için 1.950 TL, fazlası

20%

70.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin

 

30.000 TL’si için 5.350 TL), fazlası 

27%

70.000 TL’den fazlasının 70.000 TL’si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde

 

110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.950 TL), fazlası

35%

6-ARIZİ KAZANÇ İSTİSNASI(296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun 82.maddesinde bir takvim yılında (1), (2), (3) ve (4) numaralı bentlerde yazılı olan kazançlar toplamının 2017 takvim yılı gelirlerine uygulanmak üzere 24.000.-TL lık kısmı gelir vergisinden müstesnadır.

7-BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA HADLERİ (VUK 476 Nolu Tebliğ)

Yıllık alımları tutarı                                                        

170.000,00 TL

Yıllık satışları tutarı                                                            

230.000,00 TL

Gayrisafi iş hasılatı

90.000,00 TL

İş hasılatının beş katı ile yıllık satışları tutarının toplamı

170.000,00 TL


8-DEĞER ARTIŞ KAZANÇLARI İSTİSNASI (296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

Gelir Vergisi Kanunun mükerrer 80. maddesinde yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır. Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarının elden çıkarılmasından sağlananlar hariç, 2017 takvim yılı için 11.000.- Türk Lirası gelir vergisinden müstesnadır

9-VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ ORANLARI (48 nolu Veraset İntikal Vergisi Kanunu Tebliği)

 

Matrah

Verginin Oranı (%)

Veraset Yoluyla 
İntikallerde

İvazsız 
İntikallerde

İlk                           210.000 TL için

1

10

Sonra gelen             500.000 TL için

3

15

Sonra gelen          1.110.000 TL için

5

20

Sonra gelen          2.000.000 TL için

7

25

Matrahın            3.820.000 TL’yi aşan bölümü için

10

30

10-YENİDEN DEĞERLEME ORANI (474 nolu VUKTebliği R.G.11.11.2016/29885 SAYI)

Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 123 üncü maddesinin ikinci fıkrasında, Kanunun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82 ve 86 ncı maddelerinde yer alan maktu had ve tutarların, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5’ini aşmayan kesirlerinin dikkate alınmayacağı, Bakanlar Kurulunun, bu surette tespit edilen had ve tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır. Aynı maddenin üçüncü fıkrasında da 103 üncü maddede yer alan vergi tarifesinin gelir dilimi tutarları hakkında da yukarıdaki hükmün uygulanacağı öngörülmüştür.

Bu hüküm göz önüne alınarak Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2016 yılında uygulanan had ve tutarların 27/12/2016 tarihli ve 29931 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 474) ile 2016 yılı için %3,83 (üç virgül seksenüç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında arttırılması suretiyle belirlenen ve 2017 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

11-2017  YILI BRÜT ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

(30.12.2016 Tarih,29934 sayılı RG yayımlanan 29.12.2016 tarih 2016/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Kom.Kararı

( 01.01.2017-31.12.2017)    (Günlük:59,25 TL)

1.777,50 TL

 

12-2017 YILI SGK AYLIK TAVAN VE TABAN MATRAHLARI 

Taban (01.01.2017 – 31.12.2017)                        

1.777,50 TL

Tavan (01.01.2017–  31.12.2017)

13.331,25 TL

 


13-2017 YILI KIDEM TAZMİNAT TAVANI
 ( Kıdem Tazminatı Tutarı Henüz Belirlenmemiştir.)

01-01-2017/ 30-06-2017  DÖNEMİ:  4.426,16 TL

 

14-2017 YILI ENGELLİLİK İNDİRİMİ ORANLARI(296 nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği)

1. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %80 ni kaybedenler)

900,00 TL

2. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %60 nı kaybedenler)

470,00 TL

3. Derece Engelliler için (çalışma gücünün asgari %40 nı kaybedenler)

210,00 TL

15-2017 YILINDA UYGULANACAK DAMGA VERGİSİ TUTARLARI (61 nolu Damga Vergisi Kanunu Tebliği)

Damga Vergisine tabi kağıtlar;

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 61 seri nolu D.V.K Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar ;

2017 Yılı Akitlerle İlgili Kağıtlar

Mukavelenameler, taahhütnameler ve temliknameler Binde 9,48
Kira mukavelenameleri( Kira süresine göre kira bedeli üzerinden) Binde 1.89
Kefalet, teminat ve rehin senetleri Binde 9.48
Tahkinameler ve sulhnameler Binde 9,48
Fesihnameler( Belli parayı ihtiva eden bir kağıda taalluk edenler dahil) Binde 1.89
Karayolları Trafik Kanunu uyarınca kayıt ve tescil edilmiş ikinci el araçların satış ve devrine ilişkin sözleşmeler Binde 1.89

 

2017 yılı Ticari İşlemlerde Kullanılan Kağıtlar                                    

1- Bilançolar    

39,70

2- Gelir Tabloları 

19,10

3- İşletme hesabı özetleri    

19,10

2017 yılı Makbuzlar ve Diğer Kağıtlar                                                                

1- Maaş,ücret,gündelik,huzur hakkı,ikramiye,harcırah,tazminat karşılığı alınan paralar

Binde 7,59

2- Ödünç paralar için verilen makbuzlar                                      

Binde 7,59

2017 Yılı Beyannameler

1- Yıllık Gelir Vergisi Beyannameleri  

51,40 TL

2- Kurumlar Vergisi Beyannameleri  

68,60 TL

3-Katma Değer Vergisi Beyannameleri  

33,90 TL

4- Muhtasar Vergisi Beyannameleri

33,90 TL

5- Diğer Vergi Beyannameleri    ( Damga vergisi beyannameleri hariç)

33,90 TL

6-Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilen Sigorta Prim Bildirgeleri

25,30 TL

16-2017 YILI AGİ TUTARLARI 

Medeni Durum

Aylık Asgari Geçim İndirimi Tutarı *

Bekâr

133,31

Evli eşi çalışan

133,31

Evli eşi çalışan 1 çocuk

153,31

Evli eşi çalışan 2 çocuk

173,31

Evli eşi çalışan 3 çocuk

199,97

Evli eşi çalışan 4 çocuk

213,30

Evli eşi çalışmayan

159,98

Evli eşi çalışmayan 1 çocuk

179,97

Evli eşi çalışmayan 2 çocuk

199,97

Evli eşi çalışmayan 3 çocuk

226,63

 

17-2017 YILI AİLE VE ÇOCUK YARDIMI (MUAFİYETLER)

01.01.2017-31.12.2017  

-1 çocuk için         (1.777,50 * %2)       =   35,55 TL (En fazla iki çocuk için)

 -Aile yardımı       (1.777,50 * %10)      =   177,75 TL

18-ÖZÜRLÜ, ESKİ HÜKÜMLÜ VE TERÖR MAĞDURU ÇALIŞTIRMA ZORUNLULUĞU

50 ve daha fazla işçi çalıştıran özel sektör işyerlerinde;

Özürlü             ;               %3

Eski Hükümlü   ;               %0

Terör Mağduru  ;               %0        

                

19- 4/B’ YE TABİ SİGORTALILARIN (ESKİ BAĞ-KURLULARIN) 2017  YILINDA ÖDEYECEKLERİ PRİMLER

01.01.2017- 31.12.2017       

En az Prim 1.777,50 (SGK Prim Tabanı) X %33,5

595,46 TL

En çok Prim 13.331,25 (SGK Prim Tavanı) X %39

5.199,19 TL

 

20-2017 YILI MOTORLU TAŞITLAR VERGİLERİ (47 Seri nolu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği)

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin 47 seri nolu M.T.V Genel Tebliği ile belirlenen tutarlar aşağıdaki gibidir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifeleri

A. (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

(I)               SAYILI TARİFE

(I)Sayılı Tarife
Motor Silindir Hacmi (cm³) Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)        
1-3 yaş 4-6 yaş 7-11 yaş 12-15 yaş 16 ve yukarı yaş
1-Otomobil ,kaptıkaçtı,arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm³ ve aşağısı 646,00 450,00 252,00 191,00 68,00
1301-1600 cm³ e kadar 1.035,00 776,00 450,00 318,00 122,00
1601-1800 cm³ e kadar 1.827,00 1.428,00 841,00 513,00 199,00
1801-2000 cm³ e kadar 2.878,00 2.217,00 1.303,00 776,00 306,00
2001-2500 cm³ e kadar 4.317,00 3.134,00 1.958,00 1.170,00 463,00
2501-3000 cm³ e kadar 6.019,00 5.236,00 3.271,00 1.760,00 646,00
3001-3500 cm³ e kadar 9.166,00 8.247,00 4.968,00 2.480,00 910,00
3501-4000 cm³e kadar 14.411,00 1.244,00 7.329,00 3.271,00 1.303,00
4001 cm³ ve yukarısı 23.586,00 17.687,00 10.475,00 4.708,00 1.827,00
2-Motosikletler
100-250 cm³ e kadar 122,00 92,00 68,00 43,00 17,00
251-650 cm³e kadar 252,00 191,00 122,00 68,00 43,00
651-1200 cm³e kadar 646,00 385,00 191,00 122,00 68,00
1201 cm³ ve yukarısı 1.565,00 1.035,00 646,00 513,00 252,00

B.(II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) Sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilir.

  (II) Sayılı Tarife    
       
Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri / Azami Toplam Ağırlık Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-6 YAŞ 7-15 YAŞ 16 VE YUKARI YAŞ
1) Minibüs 776,00   513,00   252,00  
2) Panael van motorlu karavanlar( Motor Silindir Hacmi)    
1900 cm³ ve aşağısı 1.035,00   646,00   385,00  
1901 cm³ ve yukarısı 1.565,00   1.035,00   646,00  
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)      
25 kişiye kadar 1.958,00   1.170,00   513,00  
26-35 kişiye kadar 2.348,00   1.958,00   776,00  
36-45 kişiye kadar 2.613,00   2.217,00   1.035,00  
46 kişi ve yukarısı 3.134,00   2.613,00   1.565,00  
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)    
1.500 kg’ a kadar 697,00   463,00   228,00  
1.501-3.500 kg’ a kadar 1.408,00   817,00   463,00  
3.501-5.000 kg’ a kadar 2.115,00   1.760,00   697,00  
5.001-10.000 kg’ a kadar 2.348,00   1.995,00   936,00  
10.001-20.000 kg’ a kadar 2.821,00   2.348,00   1.408,00  
20.001 kg ve yukarısı 3.529,00   2.821,00   1.640,00  

 

21-2017 YILI BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLECEK ÇEVRE TEMİZLİK VERGİLERİ (49 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliği)

27.12.2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.01.2017 tarihinden itibaren, konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi 49 Seri nolu Belediye Vergileri Kanunu Genel Tebliğine göre aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.

1. Konutlara Ait Çevre Temizlik Vergisi

Konutlara ait çevre temizlik vergisi; su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehir belediyelerinde 28 kuruş, diğer belediyelerde 21 kuruş olarak hesaplanacaktır.

Diğer taraftan, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece veya büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerince tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ilişkin çevre temizlik vergisi, aşağıda yer alan ilgili tarifelerin yedinci grubunun belediye meclislerince en son intibak ettirilen derecelere ait tutarlar üzerinden tahakkuk ettirilecektir.

2. İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalara Ait Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi, büyükşehir belediyeleri ve büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde aşağıdaki tarifelere göre uygulanacaktır.

2.1. Büyükşehir Belediyeleri Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

Büyükşehir belediyeleri dışındaki belediyelerde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

 

Bina 
Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

2.600

2.000

1.600

1.400

1.200

2. Grup

1.600

1.200

1.000

800

700

3. Grup

1.200

800

700

500

400

4. Grup

500

400

300

260

200

5. Grup

300

260

180

170

140

6. Grup

170

140

90

80

60

7. Grup

60

47

33

28

21

 

2.2. Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi

2464 sayılı Kanunun mükerrer 44 üncü maddesinin beşinci fıkrasına göre, büyükşehir belediyelerinde çevre temizlik vergisi, diğer belediyelerde uygulanan çevre temizlik vergisi tutarları %25 artırılarak hesaplanacaktır. Buna göre büyükşehir belediyelerinde uygulanacak olan çevre temizlik vergisi tarifesi aşağıda yer almaktadır. 

 

Bina 
Grupları

Bina Dereceleri ve Yıllık Vergi Tutarları (TL)

1. Derece

2. Derece

3. Derece

4. Derece

5. Derece

1. Grup

3.250

2.500

2.000

1.750

1.500

2. Grup

2.000

1.500

1.250

1.000

875

3. Grup

1.500

1.000

875

625

500

4. Grup

625

500

375

325

250

5. Grup

375

325

225

212

175

6. Grup

212

175

112

100

75

7. Grup

75

58

41

35

26

 

22-2017 YILI TİCARET SİCİL HARÇLARI(78 Seri nolu Harçlar Kanunu Genel Tebliği)

C) Ticaret sicili harçları:

 

I.Kayıt ve tescil harçları: (Ticari işletme rehni dahil)

 

1.Ticari işletmenin ve ünvanının tescil ve ilanında:

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

233,70

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

670,40

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde 

1.510,70

2.Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (Her kişi için):

 

a) Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

115,80

b) Şahıs şirketlerine ait işletmelerde 

166,00

c) Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

367,50

3. Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin tescilinde:

 

(Ticari işletme  rehni ile ilgili vakalar dahil)

 

(Muhteva ile ilgili bulunmayan düzeltmelerden harç alınmaz.)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

115,80

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

166,00

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

367,50

4.Kayıt silinmesinde: (Ticari işletme rehni kaydının silinmesi dahil)

 

a)Gerçek kişilere ve kooperatiflere ait işletmelerde  

45,15

b)Şahıs şirketlerine ait işletmelerde

65,40

c)Sermaye şirketlerine ait işletmelerde

115,80

Şubelerin herbiri (Yabancı müesseselerin Türkiye’deki şubeleri dahil) ayrıca aynı harca tabidir.

 

II. Kayıt ve belge suretleri ve tasdikname harçları:

 

1.Bir ticari işletmeye ait sicil esas defterindeki kayıtların tamamının veya  bir kısmının veya memurlukta saklanan bütün belgelerin örneğinin beher sayfasından (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde:11/1)

11,50

2.Tasdiknamelerden (Ticaret Sicili Tüzüğü Madde: 11/2, 104, 105)  

38,50

23-GECİKME ZAMMI ORANI

19/10/2010  tarihinden itibaren 2010/965 Sayılı BKK uyarınca                              :%1,40 

24-VERGİ USUL KANUNUNDA YER ALAN VE 01/01/2017 TARİHİNDEN GEÇERLİ OLMAK ÜZERE UYGULANACAK OLAN HAD VE MİKTARLAR 476 nolu Vergi Usul Kanunu Tebliği)

MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında  
 Uygulanacak  Tutar (TL)  
MADDE 104- İlanın şekli

 

 
  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

 
 
  3- İlanın;

 

 
   – Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla

2.000-200.000

 
     gazetede yapılması

  

 
   – Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

 
MÜKERRER  

 

 
MADDE 115- Tahakkuktan vazgeçme

24,00

 
MADDE 153/A- Teminat tutarı

90.000,00

 
MADDE 177- Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 
  1- Yıllık;

 

 
  – Alış tutarı

170.000,00

 
  – Satış tutarı

230.000,00

 
  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000,00

 
  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000,00

 
MADDE 232- Fatura kullanma mecburiyeti

900,00

 
MADDE 252- Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,40

 
MADDE 313- Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900,00

 
MADDE 343- En az ceza haddi

 

 
    – Damga vergisinde

11,00

 
  – Diğer vergilerde

21,00

 
MADDE 352-  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları    
(Kanuna bağlı cetvel)  
  I inci derece usulsüzlükler    
1- Sermaye şirketleri

130,00

 
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı   

80,00

 
  3 – İkinci sınıf tüccarlar

40,00

 
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar  

19,00

 
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11,00

 
  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5,00

 
  II nci derece usulsüzlükler                                   

 

 
1- Sermaye şirketleri

70,00

 
  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40,00

 
  3 – İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

19,00

 
  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi

11,00

 
     olanlar       
  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5,00

 
    6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,80

 
MADDE NO – KONUSU 2017 Yılında  
Uygulanacak Tutar (TL)  
MADDE 353- Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer

 

 
şekil ve usul hükümlerine uyulmaması  
  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek

210,00

 
    makbuzu verilmemesi, alınmaması

110.000,00

 
 – Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

 

 
  2 Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,   giriş ve yolcu

210,00

 
    taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük

                                          

 
    müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu

 

 
    getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya

 

 
    bulundurulmaması

 

 
 – Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000,00

 
 – Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000,00

 
  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme

210,00

 
    mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe  
    kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha  
    bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması  
  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve

5.000,00

 
    mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik   
    bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara  
    uymayanlara  
  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak

260,00

 
    işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını    
    kullanmaksızın işlem yapanlara  
  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine

800,00

 
    getirmeyen matbaa işletmecilerine

 

 
–   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel   

160.000,00

 
    usulsüzlük cezası

 

 
  9 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma

1.100,00

 
    zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin  
    bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine  
    getirmeyenlere  
  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel

800,00

 
    işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi  
    adına  
MADDE 355- b) Damga Vergisinde

 

 
  – Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,80

 
MÜKERRER MADDE 355-  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci     
madde hükmüne uymayanlar için ceza  
   
  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.400,00

 
  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde

700,00

 
    tespit edilenler hakkında  
  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

350,00

 
      Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.100.000,00

 
       

 

25-TEVSİK ZORUNLULUĞU (VUK 459 NOLU TEBLİĞ)

Tevsik zorunluluğu kapsamında olanların, kendi aralarında ve tevsik zorunluluğu kapsamında olmayanlarla yapacakları, 7.000 TL’yi aşan tutardaki her türlü tahsilat ve ödemelerini aracı finansal kurumlar kanalıyla yapmaları ve bu tahsilat ve ödemeleri söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik etmeleri zorunludur.

Bu kapsamda örneğin;

– Her türlü mal teslimi veya hizmet ifasına ilişkin tahsilat ve ödemelerin,

– Avans, depozito, pey akçesi gibi suretlerle yapılacak tahsilat ve ödemelerin,

– İşletmelerin kendi ortakları ve/veya diğer gerçek ve tüzel kişilerle yaptığı her türlü tahsilat ve ödemelerin

belirlenen haddi aşması durumunda, aracı finansal kurumlar kanalıyla yapılması ve bu işlemlerin söz konusu kurumlarca düzenlenen belgeler ile tevsik edilmesi zorunludur.